THI SÁT HẠCH LÁI XE HẠNG A2 ONLINE

CẤU TRÚC BỘ ĐỀ THI BẰNG LÁI XE A2

Bộ đề thi bằng lái xe máy A2 được chia thành 20 đề, mỗi đề thi có 20 câu hỏi, mỗi câu hỏi có từ 2 đến 4 ý để trả lời. Cho phép chọn tối đa 2 ý trả lời đúng.

Số điểm cần đạt: 18 điểm trở lên.

Thời gian làm bài: 15 phút.

Lưu ý: Khi bạn làm đúng hết 20 đề thi có nghĩa là bạn đã làm đúng và đầy đủ 365 câu hỏi thi bằng xe A2.

Chọn đề thi:
Video mẹo giải 365 câu hỏi thi GPLX hạng A2: